Strong (CEE) Általános Szerződési Feltételek

 

ÁSZF

1.      Bevezetés

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: "ÁSZF") határozzák meg a www.strong.tv weboldal (a továbbiakban: "Weboldal”) felhasználásának a feltételeit. A Felhasználó a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

 

2.      A Szolgáltató
Név: STRONG (CEE) Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

 

Székhely: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar utca 14. (Székhelyünkön nem tartunk árukészletet, személyes átvételre itt nincs lehetőség)

 

Levelezési cím: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar utca 14.

Cégjegyzékszám: 13-09-092739

Adószám: 12365777- 2- 13

Közösségi adószám: HU12365777

Számlavezető pénzintézet: Raiffeisen Bank

Számlaszám: 1200 1008 0127 5140 0010 0003

IBAN számlaszám: HU33 1200 1008 0127 5140 0010 0003

 

E-mail cím: sales_hu@strong.tv

 

1.      A szerződés tárgya
A szerződés tárgya a www.strong.tv weboldalon található valamennyi árucikk (a továbbiakban: Termék) online adás-vétele. A Termékek tulajdonságait, jellemzőit az árucikkhez tartozó konkrét oldalon ismerheti meg.

2.      Felhasználási feltételek
A Felhasználó a weblapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

 

A Szolgáltató kizár minden felelősséget a weblap használói által tanúsított magatartásért és hogy a Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.

 

A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a weblap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

 

A Felhasználók által a weblap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.

 

A Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetlegesen felmerülő tartalmi tévedésekért, elütésekért.

 

3.      A Megrendelés menete
A Felhasználó a „Megrendelés” menüpontra kattintva tölthet ki minden rovatot. Ezután a „Megrendel” fülre kattintva küldheti el rendelését a megrendelni kívánt terméke(ek)re. A megrendelésről visszaigazoló e-mailt küldünk a Felhasználó által megadott e-mail címre. Amennyiben a megrendelés rögzítése után (pl.: a visszaigazoló e-mailben) észlel hibás adatot azt haladéktalanul, de legfeljebb 12 órán belül köteles jelezni azt a Szolgáltató felé.

 

4.      Vételár, fizetési feltételek
Az árucikkek mellett feltüntetett ár az árucikk bruttó vételára, tartalmazza az általános forgalmi adót is. A termékek mellett szereplő vételárak nem változnak meg a megrendelés leadása és az árucikkek kézhezvétele közötti időszakban, tehát azt az árat fizeti, amelyet megrendeléskor lát az oldalon.

A vételár kiegyenlítése utánvétes fizetési mód választása esetén a futárszolgálatnak készpénzben történhet, ebben az esetben kezelési költséget számítunk fel, mely nem képezi részét a vételárnak.

 

5.      Számla
A Szolgáltató papíralapú számlát állít ki, amelyet az áruval együtt küld meg a vevő részére.

 

6.      Szállítási feltételek
A szállítási idő az előrendelés visszaigazolásáról szóló értesítés dátumát követő naptól kezdődően legkésőbb 30 nap, kivéve, ha a Szolgáltató értesítést küld hosszabb szállítási időről.


A Felhasználó hibájából meghiúsult kézbesítés miatti újraküldés költségei minden esetben a Vásárlót terhelik.


A kézhez vételtől - elállás esetén a termék a Szolgáltató általi visszavételéig - a kárveszély a Felhasználót terheli.

 

7.      Kellék-és termékszavatosságra, valamint a jótállásra vonatkozó rendelkezések
A Termékre vonatkozóan a Szolgáltató kellék-és termékszavatosságot vállal.

 

Termékszavatossági igény esetén a Termék hibája esetén Ön kijavítást, vagy - ha a kijavítás nem lehetséges - a Termék cseréjét igényelheti, ha a Termékből elérhető cseretermék áll rendelkezésre. Ha ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna, akkor a Termék értékének visszautalását igényelheti. A Termék hibásnak tekintendő, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a termékleírásban feltüntetett tulajdonságokkal. Ön a hiba észlelésekor késedelem nélkül, azaz legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 (két) hónapon belül köteles a hibát a Szolgáltató által szerződésben megbízott szerviz számára a jelen Üzletszabályzatban meghatározott módon közölni:

 

Szellemkép Bt.
Telefonszámok: +36-1-445-2610
Vevőszolgálati iroda: +36-1-388-2728
Központi szervíz: +36-1-242-2274
E-mail címeink:
szellemkep(kukac)t-online.hu

A szervíz címe:
1031 Bp. Vízimolnár köz 7. (Bejárat a Vizimolnár utca felöl)
Nyitvatartás:
Hétfő - Csütörtök: 9-17-ig
Péntek: 9-15-ig

 

MEGKÖZELÍTÉS:

 

Tömegközlekedéssel:
Az Árpád hídtól a 106-os busszal a Silvanus sétány megállóig, vagy a szentendrei hévvel az Aquincum megállóig utazzon.

 

Autóval:
A Vizimolnár u. 34. előtt parkoljon le.

 

GPS koordináták: É.: 47.56752° K.: 19.05843

 

Egyes termékekre az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállási igény érvényesíthető.

A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás 1 év, melynek kezdő időpontja a termék a Fogyasztónak történő átadásának a napja vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja.

 

TÁJÉKOZTATÓ A JÓTÁLLÁSI JOGOKRÓL

A jótállás időtartama 1 év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

- szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)

- rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,

- helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,

- elemi kár, természeti csapás

okozta.

 

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó

-  elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet.

- ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta,  e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik.

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik.

A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

A fogyasztó jótállási igényét a vállalkozásnál érvényesítheti.

 Fogyasztó a szerviznél közvetlenül is érvényesítheti kijavítási igényét

 

8.      Elállási jog

A megrendelt termékek kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) naptári napon belül joga van indokolás nélkül elállni vásárlási szándékától. Ezt akként teheti meg, hogy elállási szándékát egy, a Szolgáltatónak küldött e-mail üzenetben jelzi a megadott e-mail címen, vagy társaságunk székhelyére küldött levél formájában (elállási nyilatkozat). Az elállási jog csak fogyasztóként történő vásárlás esetén gyakorolható, gazdálkodó szervezeteket (vállalkozásokat) az elállási jog – törvényi rendelkezések alapján – nem illeti meg.

A vásárlással kötelezi magát arra, hogy elállása esetén a Terméket adatainak pontos megjelölésével, saját költségén, postai úton, vagy futárszolgálat útján az elállási nyilatkozat megtételétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldi a Szolgáltató címére. Személyes átvételi lehetőséget a Szolgáltató nem biztosít. Az áru visszajuttatásának költségeit Ön viseli, egyéb költség azonban ez esetben nem terheli. Az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő károkat azonban meg kell térítenie.

A jelen Üzletszabályzat elfogadásával Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy elállás, illetve a megrendelés törlése esetén az Szolgáltató a vételárat bankszámlaszám és számlatulajdonos nevének megadását követően kizárólag banki átutalással térítse vissza legkésőbb az elállást követő 14 (tizennégy) napon belül, vagy a megrendelés törlését követő 14 (tizennégy) napon belül. Elállás esetén az Szolgáltató a vételárat visszatartja addig, ameddig Ön a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Részleges elállás esetén kizárólag az adott Termék vételára kerül visszautalásra. Az utánvétes kezelési költség nem képezi részét a vételárnak, mivel ez a költség minden utánvéttel fizetett csomagátvételnél felmerül, így az elállás esetén nem kerül visszatérítésre.

 

9.      Adatvédelem

A Szolgáltató a birtokába jutott adatokat az érintettek önkéntes hozzájárulása alapján bizalmasan a jelen Üzletszabályzat rendelkezéseivel összhangban kezeli, kizárólag a rendelések teljesítéséhez és vásárlással kapcsolatos célokra, a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében használja fel. Adatai kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezései alapján járunk el.

 

Profil adatai a regisztráció fennállásáig, a számlázással kapcsolatos adatai a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig kezeli az Szolgáltató. A Szolgáltató a regisztrációkor vagy azt követően a felhasználói fiók beállítása során adott hozzájárulása alapján az Ön részére a fiókjával és vásárlásaival kapcsolatban, továbbá a Weboldal és annak a szolgáltatásait érintő változásokról, valamint reklám és promóciós céllal tájékoztatókat, üzeneteket küldhet az Ön által megadott telefonszámra vagy e-mail címre. Az üzenet alján található leiratkozásra utaló linkre történő kattintással, vagy az üzenetben megadott egyéb módon bármikor jelezheti, hogy a továbbiakban nem tart igényt ezen üzenetekre.

 

A szerviz megadott telefonszámán tett bejelentkezésekről hangfelvétel készül. Az ügyfélszolgálat ügyintézés során megadott adatok, elsősorban e-mail cím, megrendelés száma, az Ön által megadott név, szállítási cím, számlázási cím és a hangfelvétel az általános elévülési határidőig, azaz 5 évig kerülnek tárolásra, az esetleges jogviták bizonyítása érdekében.

 

A Weboldal technikai működtetése során adatfeldolgozóként Szolgáltató jár el.


Bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, Önre vonatkozó személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait a megadott e-mail címre küldött levél útján, amelyre 30 napon belül írásban, e-mail útján adunk tájékoztatást.

 

Az adatai módosítását, törlését a jelen Üzletszabályzatban meghatározott módon kérheti, minden egyéb adatkezelési igényét a megadott email címre küldött e-mail útján kérheti.

Személyes adataival való vélt jogsérelem esetén az Infotv. valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bírósághoz fordulhat, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu) kezdeményezhet vizsgálatot.

 

10.   ÁSZF módosítása
A Szolgáltató jogosult jelen Üzletszabályzatot a Felhasználók tájékoztatása mellett, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően az első használat alkalmával válnak hatályossá a Felhasználóval szemben, az ezt követően leadott megrendelésekre vonatkozóan. A Felhasználók előzetes tájékoztatásának minősül a hírlevél, illetve az Üzletszabályzat módosított változatának a Weboldalban való közzététele.

 

11.  Technikai korlátok
A weblapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.

 

2. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

Címzett:3  Strong CEE Kft. 2040 Budaörs Puskás Tivadar utca 14. C/A épület.

 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:4

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:5

…………………………………………………………………………………………………

A fogyasztó(k) neve:

…………………………………………………………………………………………………

A fogyasztó(k) címe:

…………………………………………………………………………………………………

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén):

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Kelt: ……………………………………………………………………………………………

 

---------------------------------------------

 

3 Itt szükséges a vállalkozás nevének, postai címének, és – ha van – telefonszámának, telefax-számának és elektronikus levelezési címének megjelölése.

4 Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése

5 A megfelelő jelölendő