Download "Privacy Statement"

Privacy Statement

of

STRONG

Dated 16th May 2018

a. STRONG dokłada wszelkich starań, aby ograniczyć do minimum liczbę wymaganych danych naszych klientów, odbiorców, dostawców i wykorzystywać je wyłącznie w celach uzgodnionych z podmiotem lub w celu realizacji umowy.

b. STRONG wyraźnie wskazuje, że dane dostarczone przez klienta, klientów i/lub dostawców są przechowywane elektronicznie, o ile jest to wymagane przez prawo.

c. Dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, tytuł, adres, numery telefonów i faksów oraz inne informacje wymagane do adresowania, wynikające z nowoczesnych technik komunikacyjnych (np.: adres e-mail lub strona internetowa), adresy dostawy i fakturowania, dane z rejestru handlowego, numer VAT, przedmiot usługi i odpowiednie dane odpowiednich osób kontaktowych i upoważnionych sygnatariuszy klienta, klientów i/lub dostawców, jak również przyznane limity kredytowe i wszelkie przypomnienia są przetwarzane i przechowywane przez STRONG dla celów księgowości i logistyki aż do wygaśnięcia gwarancji, przedawnienia i ustawowego okresu przechowywania danych, po zakończeniu ewentualnych sporów prawnych.

d. Dane niezbędne do realizacji zamówienia i umowy mogą być przekazywane naszym partnerom logistycznym, partnerom obsługi klienta, doradcom podatkowym, przedstawicielom podatkowym, audytorom, bankom i ubezpieczycielom kredytów, a także w trakcie realizacji zamówień w sklepie internetowym do naszego dostawcy usług płatniczych.

e. W przypadku zamówień składanych za pośrednictwem naszego sklepu internetowego proces płatności odbywa się za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych. W związku z tym STRONG nie otrzymuje ani nie przechowuje żadnych kart kredytowych ani innych danych bankowych. Jednakże, w celu realizacji zamówienia po zakończeniu procesu płatności, STRONG używa plików cookie HTTP, które są przechowywane na Państwa komputerze.

f. Jeżeli władze lub sądy wyraźnie zażądają odpowiednich danych od naszych klientów i/lub dostawców, a żądanie to jest zgodne z odpowiednimi przepisami prawa, musimy przekazać żądane dane.

g. Ponadto należy zauważyć, że w ramach Grupy nasze spółki macierzyste mogą mieć dostęp do danych klientów i/lub dostawców wyłącznie w celach kontrolnych.

h. W przypadku, gdy STRONG musi przekazać dane naszych klientów i/lub dostawców agencjom windykacyjnym, prawnikom i właściwym organom sądowym w celu ściągnięcia naszych roszczeń, takie przekazanie jest uzasadnione zgodnie z art. 4 ust. 1. 6 Para. 1(f) PKBR realizujący nasze uzasadnione interesy.

i. Po uzyskaniu wyraźnej zgody STRONG będzie wykorzystywał dane klientów i/lub dostawców wyłącznie do wysyłania materiałów marketingowych, wsparcia dla produktów lub innych informacji dotyczących usług. Ponadto, nasi partnerzy biznesowi są wymieniani jako tacy wyłącznie z innymi klientami, mediami i innymi osobami trzecimi, jeżeli klienci i/lub dostawcy wyrazili na to wcześniej wyraźną zgodę. Jednakże zgoda na powyższe punkty może zostać w każdej chwili anulowana w formie pisemnej (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej).

j. Klienci i/lub dostawcy są zobowiązani do poinformowania o zmianie adresu zamieszkania lub siedziby oraz o zmianie osób kontaktowych w STRONG, o ile transakcja kontraktowa nie zostanie w pełni zrealizowana. W przypadku pominięcia informacji, oświadczenia uznaje się za otrzymane, nawet jeżeli zostały wysłane na ostatni znany adres lub ostatni znany adres osoby kontaktowej.

k. Oczywiście osoba fizyczna ma również prawo, po jednoznacznym ustaleniu swojej tożsamości, do wglądu do swoich danych osobowych przechowywanych i przetwarzanych przez STRONG, do wprowadzania zmian w swoich danych, do poznania źródła tych danych, o ile informacje te nie naruszają żadnych praw osób trzecich zasługujących na ochronę oraz do stwierdzenia, czy dane te zostały usunięte, o ile nie jest to sprzeczne z ustawowymi wymogami w zakresie przechowywania danych.

l. STRONG podejmuje wszelkie uzasadnione technicznie i ekonomicznie środki w celu ochrony przechowywanych danych przed nieuprawnionym dostępem. O ile STRONG nie dopuści się umyślnego lub rażącego zaniedbania z pominięciem ich staranności, dochodzenie roszczeń odszkodowawczych osób prawnych jest wykluczone.