Podmienky používania

 

Prístup k tejto lokalite a jej používanie podlieha nasledujúcim podmienkam spoločnosti STRONG

1. Používaním lokality strong.tv súhlasíte s tým, že tieto podmienky sa stávajú pre vás záväznými od okamihu prvého použitia služby strong.tv. Ak nesúhlasíte s tým, že sa tieto podmienky stávajú pre vás právne záväzné, nepristupujte k lokalite strong.tv ani nevyužívajte jej služby.

2. Spoločnosť STRONG môže z času na čas meniť tieto podmienky zverejnením zmien on-line.

 

Používanie služby strong.tv

3. Obsah strong.tv nesmiete kopírovať, reprodukovať, opakovane publikovať, preberať, zverejňovať, vysielať, prenášať ani sprostredkúvať verejnosti, či ho využívať inak ako na vlastné nekomerčné účely. Taktiež súhlasíte s tým, že nebudete prispôsobovať, pozmeňovať ani vytvárať odvodené diela z obsahu služby strong.tv na akékoľvek iné ako vlastné nekomerčné účely. Akékoľvek iné využívanie obsahu strong.tv si vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas od spoločnosti STRONG.

4. Súhlasíte s tým, že služby strong.tv budete využívať na zákonné účely a spôsobom, ktorý nie je v rozpore s právami, ani neobmedzuje a nebráni iným osobám vo využívaní služby strong.tv. Medzi formy zakázaného správania patrí obťažovanie alebo spôsobovanie nepohody či nepohodlia iným osobám, prenášanie obscénneho či hanlivého obsahu, prípadne narušovanie bežného toku dialógu na stránkach strong.tv.

 

Výluky a obmedzenia zodpovedností

5. Obsah služby strong.tv vrátane informácií, produktov, snímok, obrázkov, log a ikon vo vzťahu alebo v spojitosti so spoločnosťou STRONG, jej produktmi a službami, sa poskytuje „V DANOM STAVE“ a na základe princípu „JE DOSTUPNÝ“, bez akýchkoľvek záruk či garancií (či už výslovných alebo odvodených zo zákona), pokiaľ ide o uspokojivú kvalitu, vhodnosť na konkrétny účel, neporušenie, kompatibilitu, bezpečnosť a presnosť.

6. Spoločnosť STRONG za žiadnych okolností nebude niesť zodpovednosť za nasledujúce straty či škody (bez ohľadu na to, či príslušné straty bolo či nebolo možné predvídať, či boli vopred známe a pod.):

7. Spoločnosť STRONG nezaručuje, že funkcie obsiahnuté v obsahu strong.tv budú neprerušované a bezchybné, že nedostatky budú odstraňované ani že lokalita strong.tv či server, na ktorom sa služba prevádzkuje, nebudú napadnuté vírusmi či škodlivým kódom.

 

Duševné vlastníctvo

8. Názvy, obrázky a logá identifikujúce spoločnosť STRONG či tretie strany a ich produkty a služby podliehajú ochrane autorských práv, dizajnových práv a sú chránené ochrannými známkami spoločnosti STRONG alebo tretích strán.

STRONG Ges.m.b.H., Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Vienna, Austria

Company Register No.: 248817h, Jurisdiction: Vienna, Vienna Commercial Court,

Managing Director: Khaled Debs, Authorised Signatory: Mag. Peter Schmalfuß

VAT No.: ATU 58173988, Primary bank: Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien, Sort Code 32000, Account No.: 673.962

SWIFT BIC RLNWATWW, IBAN: AT42 3200 0000 0067 3962